ప్రార్ధనకు జవాబులు

" సాల్వేషన్ ప్రార్థన ..." 

Check out our Video version of the Saviour's Call

ఇదిగో, ఇప్పుడే మిక్కిలి అనుకూలమైన సమయము;

ఇదిగో, ఇదే రక్షణ దినము

2 కొరింధీయులకు 6:2

 

ప్రార్ధన:

దయచేసి ఈ ప్రార్ధన గట్టిగా మీ హృదయములోనుండి చెప్పండి:

పరలోకమందున్న తండ్రి,
నేను యేసు నామములో మీ దగ్గరకు వచ్చుచున్నాను.
యేసు మీ ఏకైక అద్వితీయ కుమారుడని నేను నమ్ముచున్నాను.

పరలోకములో భూమిపై ఆయన నామము మాత్రమే నన్ను రక్షింపగలదని నేను నమ్ముచున్నాను.

మీరు ఆయనను నా కొరకు పంపారని నమ్ముచున్నాను.
ఆయన నా కొరకు మరణించాడని నేను నమ్ముచున్నాను.
నా పాపములన్నింటిని ఆయన రక్తము కప్పునని నేను నమ్ముచున్నాను.
మరియు నేను పశ్చాత్తాపపడి నా దుష్ట గతము నుండి మరలుతాను.

యేసు ప్రభూ, ఇప్పుడు నేను ఇచ్చుచున్నాను,
నా హృదయమంతటిని,
నా జీవితమంతటిని.

నేను మిమ్ములను నా జీవితానికి అధిపతిగా చేయుచున్నాను,
ఇప్పటి నుండి మీ పద్దతిలో నా పనులను చేస్తాను!
యేసు ప్రభూ నా జీవితములోనికి రమ్ము మరియు
మీ ఆత్మతో నన్ను నింపుము.
దయచేసి నన్ను నూతన సృష్టిగా చేయుము!

ఇప్పటి నుండి తెలియ పరుస్తాను,
నేను క్రైస్తవుడనని!
ఇప్పటి నుండి తెలియ పరుస్తాను,
నేను తిరిగి జన్మించానని!
నేను రక్షింపబడ్డానని,
నేను విజయము పొందుకున్నాను!
నేను విడుదల పొందాను,
నేను నిరంతరము జీవిస్తూ ఉంటాను!
పరలోకము వైపు పయనిస్తున్నాను!
నరకమును తిరస్కరిస్తున్నాను!

ఇప్పటి నుండి తెలియ పరుస్తాను,
నేను దేవుని బిడ్డనని.
మీకు వందనాలు యేసు!
మీకు వందనాలు ప్రభూ!
మీ పరిశుద్దాత్మతో ఇప్పుడు నన్ను నింపుము.
నా జీవితమును ఒక నిబంధనగా చేయుము,
మీ రక్షించు కృప ద్వారా.

యేసు శక్తి గల నామములో అడుగుచున్నాను
ఆమెన్

హల్లెలూయ! నీవు రక్షింపబడ్డావు! దేవుని కుటుంబములోనికి ఆహ్వానం!

 


ఇప్పుడు నీవు రక్షింపబడ్డావు...!

దయచేసి మాకు తెలియ పర్చండి! ఒక క్షణము తీసుకొని మీ సాక్ష్యము మాకు వ్రాసి పంచుకోండి! [నన్ను సంప్రదించడానికి ఇక్కడ క్లిక్ చెయ్యండి నన్ను సంప్రదించడానికి ఇక్కడ క్లిక్ చెయ్యండి]

మేము మీ కొరకు ప్రార్ధించాలనుకుంటున్నాను మీ కొరకు ఉచిత సమాచారము పంపాలని కోరుతున్నాము ఇది నూతన క్రైస్తవ మార్గములో మిమ్మును నడిపిస్తుంది. దేవునికి స్తోత్రము, ప్రార్ధనకు మీరు ఒక జవాబు.


నా స్నేహితుడా దేవుడు మిమ్ములను ఆశీర్వదించును గాక!

లిన్ చఫార్ట్
అధిపతి, ఆల్టర్ మినిస్ట్రీ నన్ను సంప్రదించడానికి ఇక్కడ క్లిక్ చెయ్యండి నన్ను సంప్రదించడానికి ఇక్కడ క్లిక్ చెయ్యండి.

 

“అడగండి, అది మీకు ఇవ్వబడుతుంది;
వెతకండి మరియు మీరు కనుగొంటారు;
కొట్టు, తలుపు మీకు తెరవబడుతుంది ’మాట్ 7: 7

© 2002 Answers2PrayerReceive our free newsletters


The Illustrator: This daily newsletter is dedicated to encouraging everyone to look towards Jesus as the source of all the solutions to our problems. It contains a daily inspirational story, a Bible verse and encouraging messages. HTML and plain text versions available. 

 

The Nugget: Published three times a week, this newsletter features inspirational devotionals and mini-sermons dedicated to drawing mankind closer to each other and to Christ.

Visit Answers2Prayer

Subscribe Here:
The Illustrator
The Nugget

Your email:

Be aware that you will receive a confirmation message. Once you receive it, please click on the link mentioned in the email.

 

About Answers2Prayer  Bible Studies 

Healing  Prayer Contact Us

© Answers2Prayer